046-881-3038(TEL) 046-881-2314(FAX) kainan.jp@viola.ocn.ne.jp(Mail)